Животот и делото на познатиот...
Марко Цепенков, секако е најпознатиот собирач и терзија во Македонија, иако со минимално образование, тој денес важи за „коавтор“ на приказните што ги собирал...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Охридска архитектура
Градот на сонцето - Охрид со неговите убавини и неговото обележје - Охридската архитектура, која е зачувана до денес.
Лазаревски Јосип, Лазаревски Киро, Мицев Методи 25.01.2011 15:27:18

ЦРТАН ФИЛМ
Охридско езеро
Охридското езеро и неговото значење како за нас, така и во светски рамки. Негова место положба и природните убавини.
Анчева Верица, Давитков Влатко, Томова Кристина, Најдов Влатко 18.01.2011 10:33:58
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола