Тиквешки народни песни
Музиката, една од најзабеле- жителните особини на еден народ, универзална а сепак толку различна, јазик на кој што зборуваат сите и јазик преку кој што...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Охридска архитектура
Градот на сонцето - Охрид со неговите убавини и неговото обележје - Охридската архитектура, која е зачувана до денес.
Лазаревски Јосип, Лазаревски Киро, Мицев Методи 25.01.2011 15:27:18

ЦРТАН ФИЛМ
Св. Јован Бигорски
Градбата на Св.Јован Бигорски со 3D анимации и неговата внатрешност.
Ташковски Никола, Царчев Коста, Апостоловски Тодор, Стојановски Игор 18.01.2011 13:05:08
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола